top of page
 • Iwona Pruszyńska

Australia: Temporary Remote Witnessing Changes Extended to 2021

Australia: Temporary Remote Witnessing Changes Extended to 2021


In March, the NSW Government amended the Electronic Transactions Act 2000 by enacting the COVID-19 Legislation Amendment (Emergency Measures) Act 2020 to prepare New South Wales for the impacts of COVID-19 in line with health advice, and to take immediate steps to address existing barriers in our laws that were incompatible with social distancing policies. This included amending the Electronic Transactions Act 2000 ('the Act') to create a regulation-making power that would allow for regulations to provide for alternative mechanisms for signing and witnessing documents.

Pursuant to these powers, the New South Wales Attorney-General introduced the Electronic Transactions Amendment (COVID-19 Witnessing of Documents) Regulation 2020 ('the Regulations').

The Regulations allow for documents to be signed by one person (the signatory) in one place and witnessed by another person (the witness) in another place using facilities such as Microsoft Teams, Zoom or FaceTime - which allow for contemporaneous audio-visual communication.

If you are witnessing documents pursuant to this regime, please note that the following steps must be followed:

 • The witness must observe the signatory signing the document in real time;

 • The witness must attest or otherwise confirm the signature was witnessed by either:

 • Having the signatory scan and send a copy of the signed document electronically and countersigning that document as soon as practicable after witnessing the document; or

 • Signing a counterpart of the document as soon as practicable after witnessing the signature of the document, with the two signed counterparts being considered together as the witnessed document.

 • The witness must be reasonably satisfied that the document the witness signs is the same document, or a copy of the document signed by the signatory; and

 • The witness must endorse the document, or a copy of the document, with a statement to the effect of: "This document was signed in counterpart and witnessed over audio visual link in accordance with clause 2 of Schedule 1 to the Electronic Transactions Regulation 2017."

Documents are defined by the Regulation as including the following examples:

 • a will;

 • a power of attorney or an enduring power of attorney;

 • a deed or agreement;

 • an enduring guardianship appointment;

 • an affidavit, including an annexure or exhibit to the affidavit; and

 • a statutory declaration.

At first, the Regulations were set to be in place for 6 months only. However, as the global pandemic continues, so to do social distancing requirements. The Stronger Communities Legislation Amendment (Courts and Civil) Act 2020 repeals the Regulations and inserts the same measures into a new Part 2B of the Act, to continue until the end of 2021.


Australia: składanie zeznań on-line przez świadków oraz świadczenie usług notarialnych w systemie on-line przedłużone do końca 2021 roku.

W marcu rząd NSW zmienił ustawę o transakcjach elektronicznych z 2000 r. dostosowując jej przepisy do konieczności pracy wymiaru sprawiedliwości oraz prawników w warunkach restrykcji pandemicznych. Nowelizacja zezwala na przesłuchanie świadków on-line oraz podpisywanie dokumentów przez jedną osobę w jednym miejscu, a poświadczanie podpisu przez inną osobę (w tym notariusza) w innym miejscu korzystając z udogodnień takich jak Microsoft Teams, Zoom czy Apple #FaceTime.


Jeśli poświadczasz dokumenty zgodnie z tym rozporządzeniem, pamiętaj, że należy wykonać następujące czynności:

 • Notariusz/prawnik musi obserwować podpisującego i podpisywany dokument w czasie rzeczywistym;

 • Notariusz/prawnik musi poświadczyć lub w inny sposób potwierdzić, że dokument został podpisany na jego oczach:

 • Należy sporządzić skan podpisanego dokumentu i przesłać skan w formie elektronicznej notariuszowi/prawnikowi w celu kontrasygnowanie tego dokumentu tak szybko, jak to możliwe; lub

 • Podpisać odpowiednik dokumentu tak szybko, jak to możliwe po złożeniu podpisu na dokumencie, przy czym oba podpisane odpowiedniki są traktowane łącznie jako dokument poświadczony.

 • Notariusz/prawnik musi mieć uzasadnione przekonanie, że dokument, który poświadcza, jest tym samym dokumentem lub kopią dokumentu podpisanego przez sygnatariusza; oraz

 • Notariusz/prawnik musi poświadczyć dokument lub kopię dokumentu oświadczeniem o treści: „Dokument ten został podpisany jako odpowiednik i poświadczony za pośrednictwem łącza audiowizualnego zgodnie z pkt 2 załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie transakcji elektronicznych z 2017 r."

Dokumenty zdefiniowane w rozporządzeniu obejmują:

 • testament;

 • pełnomocnictwo ogólne szczególne;

 • akty prawne lub umowy;

 • trwałe powołanie opiekuńcze;

 • affidavit (zeznania stron lub świadków złożone pod przysięgą w postępowaniu sądowym, w tym załączniki); i

 • statutory declaration (oświadczenie złożone pod przysięgą) .


Początkowo przepisy obowiązywały tylko przez 6 miesięcy. Jednakże, ze względu na nieustające zagrożenie pandemiczne zostały przedłużone do końca 2021 roku.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych zmian skontaktuj się z zespołem Cap Lawyers.

Recent Posts

See All

Czym jest mediacja?

Mediacja jest przywróceniem właściwej komunikacji pomiędzy stronami. Konflikty powstają w wyniku braku zaspokojenia potrzeb oraz błędnej lub niewłaściwej komunikacji pomiędzy stronami. Każdy konflikt

International Family Mediation

International Family Mediation Global or international families are not exempt from suffering crises, hence the increase in cross-border family conflicts that implicate issues such as child custody, c

Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze są alternatywną metodą rozwiązywania sporów, w których osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji...

コメント


bottom of page