top of page
  • Iwona Pruszyńska

International Family Mediation

International Family Mediation


Global or international families are not exempt from suffering crises, hence the increase in cross-border family conflicts that implicate issues such as child custody, child support, alimony, etcetera. The Achilles heel of the 1980 Hague Convention and mediation in family matters involving children’s issues is the recognition and enforcement of those voluntary agreements.

International family mediation processes often take place in a judicial context. Mediation, including international family mediation, is a voluntary process through which participants in a cross-border family dispute jointly try to reach agreement in respect of their conflict, arrangements for their children, and related matters.

Today, international State bodies such as the Hague Conference on Private International Law and the European Union recognise the importance of introducing family mediation in overruling legal proceedings as a way to solve cross-border conflicts. This recognition also reflects the political will to formalise international family mediation practice and to establish it as a complement to legal and judiciary avenues.

Mediation takes consideration of the human aspects of a conflict. It encourages and facilitates the expression of worries, anxieties and doubts. Everything that is raised in sessions can be taken into account in the body of the agreement reached. The advantage of mediation in international family conflicts is that it allows one to face up to difficulties that seem impossible to resolve. The biggest challenges are geographical distance between the separated families, multiple legal systems and differences in culture.


Międzynarodowe Mediacje Rodzinne


Rodziny wielonarodowościowe lub międzynarodowe nie są wolne od kryzysów, rozstań, przewlekłych sporów i traum. Wręcz przeciwnie, w przypadku tych rodzin liczba transgranicznych konfliktów, które wiążą się z takimi kwestiami, jak opieka nad dzieckiem, alimenty, podział majątku, wybór kraju zamieszkania, separacja dzieci od jednego z rodziców rośnie z roku na rok.

Procesy sądowe z elementem międzynarodowych są z reguły przewlekłe i trudne ze względu na konieczność lawirowania w wielu, czasami bardzo od siebie odmiennych, systemach prawnych oraz obcych sobie kontekstach kulturowych. Dlatego na arenie prawa miedzynarodowego prywatnego tak mocno promuje się pozytywna rolę jaką odgrywają w tych sytuacjach mediacje rodzinne.

Mediacja, w tym międzynarodowa mediacja rodzinna, jest dobrowolnym procesem, w ramach którego uczestnicy transgranicznego sporu rodzinnego wspólnie próbują osiągnąć porozumienie w odniesieniu do ich konfliktu, ustaleń dotyczących ich dzieci i spraw pokrewnych.

Obecnie międzynarodowe organy państwowe, takie jak Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Unia Europejska, uznają przewagę mediacji w sprawach rodzinnych nad postępowaniami sądowymi jako sprawniejszego sposobu rozwiązywania konfliktów transgranicznych. Uznanie to wyrażone jest poprzez wolę polityczną sformalizowania międzynarodowej praktyki mediacji rodzinnej i ustanowienia jej jako uzupełnienia tradycyjnych ścieżek prawnych i sądowniczych.

Mediacja bierze pod uwagę ludzkie aspekty konfliktu. Zachęca i ułatwia wyrażanie zmartwień, niepokojów i wątpliwości. Wszystko, co jest poruszane na sesjach, może zostać uwzględnione w treści osiągniętego porozumienia. Zaletą mediacji w międzynarodowych konfliktach rodzinnych jest to, że pozwala stawić czoła trudnościom, które wydają się niemożliwe do rozwiązania. Największe wyzwania to odległość geograficzna między rozdzielonymi członkami rodziny, odmienność i kompleksowość systemów prawnych i różnice kulturowe.

Recent Posts

See All

Czym jest mediacja?

Mediacja jest przywróceniem właściwej komunikacji pomiędzy stronami. Konflikty powstają w wyniku braku zaspokojenia potrzeb oraz błędnej lub niewłaściwej komunikacji pomiędzy stronami. Każdy konflikt

Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze są alternatywną metodą rozwiązywania sporów, w których osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji...

Comments


bottom of page